Verona學派

Giacomo Zanoli, 1730-1763

寇莫‧札諾利(Giacomo Zanoli, 1730-1763),為喬凡尼‧巴蒂斯塔‧札諾利(Giovanni Battista Zanoli, c. 1716 – 1757)之子,1740年後定居於威尼斯以及帕度亞(Padua)兩地,1753年則遷徙至維洛納(Verona)。賈寇莫‧札諾利於維洛納繼承父親的工作坊,其提琴樣式雖承襲自多位製琴師風格,但面板弧度則遵循耶穌‧瓜奈里(Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744)提琴樣式;漆色多為黃褐、紅褐色,色澤品質良好。